Whatsapp Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 1. Bu internet sitesine giren kişiler whatsapp butonuna tıklamak ve bizle iletişime geçmek suretiyle kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında veri sorumlusu sıfatıyla  BLİNK Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından aydınlatılmaktadır.
 2. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen  Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
 3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi - Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine  kişisel veriler politikamızda  belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.
  1. Ad ve Soyad
  2. Cep Telefonu Numarası
  3. Paylaşmanız halinde E-posta adresi
  4. Mesajınızla ilettiğiniz sesli, yazılı veya görüntülü kişisel verileriniz
 4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi : Kişisel verileriniz whatsapp uygulaması üzerinden elde edilmek suretiyle otomatik yöntemlerle işlenmektedir.
 5. Kişisel Veri İşleme Amaçları: ; Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel veritabanı yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.
  1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  3. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  4. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
  5. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  6. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  7. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  8. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  9. Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi,
  10. Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  11. Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi
  12. Whatsapp üzerinden ulaşan kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi
  13. Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi
 6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:
  1. Açık Rıza
  2. Sözleşmenin kurulması ve  ifası
  3. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  4. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 7. Kişisel verilerinizin aktarılması, Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Gruplar

Gruplara İlişkin Açıklama

Veri Aktarımının Amacı

Hukuki Sebep/sebepler

Tedarikçi

Veri sorumlusunun ticari faaliyetleri kapsamında hizmet alımına yönelik hizmet sözleşmesine ve/veya vekalet sözleşmesine dayanarak Veri sorumlusu ile iş ilişkisi içinde olan taraflardır.

Veri sorumlusunun ticari faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli hizmetlerin alınmasına yönelik yapılan sözleşmelerin ifası için ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır. Örneğin mali müşavirler, avukatlar.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri sorumlusundan bilgi ve belge talep etmeye ilgili mevzuatlarıyla yetkilendirilmiş bulunan ve ayrıca Veri Sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için aktarım yapması gerekli  kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

Veri Sorumlusu, ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Yetkili kamu Kurum ve Kuruluşlarına veri aktarımı sağlayacaktır.  Örneğin; Mahkemeler, Kamu kurumları

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ( HMK,CMK  ilgili mevzuat)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Topluluk şirketleri

Türk Ticaret kanunda yer alan tanımına göre ‘’Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler topluluğunu oluşturur.’’

Türk Ticaret Kanununda yer alan  yükümlülüklerin ve Şirketler Topluluğu konu alan sözleşmelerde bulunan hükümlerin ifası, iş ve işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla veri aktarımı yapılacaktır. Örneğin:Mıstaçoğlu Telekomünikasyon ve İnşaat Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketi, Mobiltel iletişim Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş., Mıstaçoğlu Teknoloji  ve iletişim Hizmetleri Anonim Şirketi,MBX iletişim Hizmetleri Anonim Şirketi ve diğer topluluk şirketlerimiz

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK ve ilgili mevzuat hükümleri)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 1. Kişisel verileriniz, Whatsapp uygulamasının yurtdışı merkezli bir şirket olması sebebiyle bu uygulamadan paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilecektir.
 2. Haklarınız - Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
  1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
  8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.
 3. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine  adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.
 4. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi - Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

 

Veri Sorumlusu Unvan: BLİNK Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi

Mersis no       : 0622059692900011

E-posta adresi :

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: blinkbilisim@hs03.kep.tr

Fiziki Posta adresi : Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak NO: 16A / Bahçelievler İSTANBUL

blink Geleceğin Teknolojileri...

| Bilgi Formu

Bilgi Formu

Talebinizi göndermeden önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni'ni lütfen okuyunuz.
Kişisel verilerimin Açık Rıza Metninde belirtildiği şekilde bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama amaçlı işlenmesine ve yurtiçi ile yurtdışına aktarılmasına onay veriyorum.
Blink Bilişim ve Topluluk Şirketleri tarafından iletişim adreslerime mal ve hizmet tanıtımı, reklam ve promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.