Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 1. Bu internet sitesine giren kişiler elektronik formu doldurmak suretiyle kişisel verilerinin kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında veri sorumlusu sıfatıyla  BLİNK Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından aydınlatılmaktadır.
 2. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen  Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
 3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi - Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine  kişisel veriler politikamızda  belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.
  1. Ad, Soyad,
  2. Şirket adı,
  3. Cep Telefonu Numarası
  4. E-posta adresi
  5. Mesajınızla ilettiğiniz kişisel verileriniz
 4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi : Kişisel verileriniz http://blink.com.tr/tr İnternet sitesindeki elektronik form aracılığıyla elde edildikten sonra yönlendirilen bilgi formuna girdiğiniz kişisel verileri veri tabanına işleyen yazılımı aracılığıyla otomatik yöntemlerle kaydedilmektedir.
 5. Kişisel Veri İşleme Amaçları: ; Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel veritabanı yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.
  1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi, Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi, İletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi
  2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:
  3. Açık Rıza, Kanunlarda öngörülmesi (5651 Sayılı Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Tüketici Kanunu ve ilgili mevzuat), Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması  sözleşmenin Kurulması ve  ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
  4. Ayrıca kişisel verileriniz, açık rızanız olması halinde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, ticari ileti tercihlerinize göre ticari elektronik ileti, SMS, e-posta gönderebilmek reklam, promosyon, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, bülten gönderilebilmesi, kullandığınız cihazın veya tarayıcının özelliklerinden tercihlerinizi bu yönde belirlemeniz halinde cihaza özel yöntemlerle ticari ileti gönderilmesi amaçlarıyla aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.
 6. Kişisel verilerinizin aktarılması, Kişisel veriler aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
  1. Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla; ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılabilmektedir. (Örneğin ileti yönetim sistemi, Mahkemeler)
  2. Kişisel Verileriniz; Faaliyetlerimize ilişkin olarak gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla ancak bu amaçla sınırlı olarak veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız ‘’Tedarikçilerimiz’’ ile paylaşılabilecektir. (Örneğin mali müşavirler, avukatlar,  CRM Şirketi, SMS ve e-posta gönderim şirketi, internet sitesi hizmet sağlayıcı)
  3. Türk Ticaret Kanununda yer alan  yükümlülüklerin ve Şirketler Topluluğu konu alan sözleşmelerde bulunan hükümlerin ifası, iletişim formuna ilişkin işlemlerin yapılabilmesi amacıyla “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebi ile  ve ayrıca pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla açık rıza hukuki sebebi ile “Topluluk Şirketlerine” veri aktarımı yapılacaktır. Örneğin: Mıstaçoğlu Telekomünikasyon ve İnşaat Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketi, Mobiltel iletişim Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş., Mıstaçoğlu Teknoloji  ve iletişim Hizmetleri Anonim Şirketi,MBX iletişim Hizmetleri Anonim Şirketi ve diğer topluluk şirketlerimiz)
 7. Kişisel verileriniz, pazarlama ve reklam amaçlı olarak yurtdışında bulunan e-posta, SMS gönderimi şirketi gibi yurtdışında sunucuları olan şirketlerden hizmet almamız sebebiyle pazarlama ve reklam faaliyetlerini yerine getirebilmek için yurt dışına aktarılabilecektir.
 8. Haklarınız - Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı yazılı olarak veya kimliğinizin teyit edildiği e-posta ile iletebilirsiniz.

 1. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine  adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.
 2. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi - Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri Sorumlusu Unvan: BLİNK Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi

Mersis no       : 0622059692900011

E-posta adresi :

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: blinkbilisim@hs03.kep.tr

Fiziki Posta adresi : Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak NO: 16A / Bahçelievler İSTANBUL

 

 

 

 

blink Geleceğin Teknolojileri...

| Bilgi Formu

Bilgi Formu

Talebinizi göndermeden önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni'ni lütfen okuyunuz.
Kişisel verilerimin Açık Rıza Metninde belirtildiği şekilde bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama amaçlı işlenmesine ve yurtiçi ile yurtdışına aktarılmasına onay veriyorum.
Blink Bilişim ve Topluluk Şirketleri tarafından iletişim adreslerime mal ve hizmet tanıtımı, reklam ve promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.